Termes de servei

Tractament de dades personals

Responsable del tractament

CaixaBank S.A. amb NIF A08663619 i domicili al carrer Pintor Sorolla 2-4 de València.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Podeu contactar amb el DPO de CaixaBank a www.caixabank.com/delegatprotecciodedades.

Finalitats del tractament

Les dades sol·licitades són necessàries per a la gestió i l’execució de la vostra sol·licitud i es tractaran amb aquesta finalitat. La base legitimadora del tractament és l’execució contractual que consisteix en la vostra sol·licitud.

Comunicació de dades

Les dades es tractaran únicament i exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment i no es comunicaran a tercers excepte en els casos en què la naturalesa de la vostra sol·licitud impliqui necessàriament aquesta comunicació, la qual es limitarà a la finalitat esmentada. Els proveïdors de serveis de Mont de Pietat podran accedir a les dades. Mont de Pietat ha de mantenir el secret sobre les dades esmentades i aplicar les mesures de seguretat que siguin legalment exigibles.

Període de conservació de les dades

Les dades es tractaran durant el temps necessari per gestionar la vostra sol·licitud i es destruiran un cop aquesta s'hagi atès.

Exercici de drets i reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades

La persona titular de les dades podrà exercir els seus drets amb relació a les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació del consentiment, rectificació, oposició, limitació i supressió) d’acord amb la normativa vigent, a les oficines de Mont de Pietat o de CaixaBank, a l’APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALÈNCIA, a www.caixabank.com/exercicidedrets, o mitjançant la seva banca digital.

Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per a més informació sobre la nostra política de privacitat, clica aquí.

Mont de Pietat és una entitat que no té cap personalitat jurídica diferent de CaixaBank, per tant qualsevol referència a “Mont de Pietat” s’entendrà feta a “CaixaBank S.A.”.

NRI:5432-2022/07809