Reclamacions

Servei d'Atenció al Client


CaixaBank s'ha dotat d'un servei d'atenció al client encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients i de les entitats del Grup ”CaixaBank” adherides a aquest servei.


Els clients poden presentar les seves reclamacions davant del servei d'atenció al client a l'adreça postal, C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l'adreça de correu electrònic, servicio.cliente@caixabank.com, al formulari especialment habilitat per a això o en qualsevol de les oficines de Mont de Pietat de CaixaBank o de CaixaBank.


També pot realitzar una reclamació per mitjà del següent formulari


El servei d'atenció disposa d'un termini màxim de 2 mesos per resoldre les reclamacions d'acord amb els seus respectius reglaments de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la seva reclamació davant dels serveis de reclamacions dels supervisors.


Els clients poden formular un altre tipus de peticions com a consultes o suggeriments a través d'Accés a Atenció al clientServeis de reclamacions dels supervisors


 1. Serveis bancaris: les reclamacions es poden adreçar al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya (C/ Virgen de Peligros, 3, 28013, Madrid)
 2.  

 3. Plataforma de Resolució de Litigis a Línia de la Unió Europea


Informació al consumidor (Cataluña)


Es fa constar l'existència del servei de consulta telefònica del consumidor, prestat per la Generalitat de Catalunya, a través del nombre 012. Hi ha fulls oficials de reclamació / denúncia a disposició dels clients. L'entitat disposa d'un servei telefònic gratuït d'atenció al client a través del número 900 40 40 90. Així mateix, es fa constar que, d'acord amb el que disposa la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, les persones consumidores poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès en concertar.


Normativa de transparència y protecció dels clients de serveis financers


Normativa General de Protecció dels Consumidors i condicions de contractació


 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació
 • Llei 22/2010 de 20 de juliol del Parlament de Catalunya, del Codi de Consum de Catalunya.

Crèdit al consum


 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de Crèdit al Consum.

Normativa general sobre serveis bancaris


 • Ordre EHA / 2899/2011, de 28 d'octubre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

Serveis de Pagament


 • Llei 16/2009 de 13 de novembre, de Serveis de Pagament.
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.
 • Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers.

Servei d´atenció al client


 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004 de 11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.